B1: Vào trang "tài khoản" chỉnh sửa "thông tin cá nhân" hoặc "thông tin đăng nhập"

change-pass.jpg